เรื่อง :การให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว


โดย : วิไลวรรณ  ยืดยาว   อับโหลดวันที่ : 1/5/2018 10:52:14 AM

 

01-05-2018เงินเพิ่มการครองชีพ600001.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com