เรื่อง :สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560


โดย : สุพัตรา  พรมทอง   อับโหลดวันที่ : 1/3/2018 3:23:18 PM

 

01-03-2018สรปผลจัดทำแผน.PDF  

 

01-03-2018สรปผลจัดทำแผน.PDF1.PDF"



01-03-2018สรุปผลการจัดทำแผน3.PDF"



01-03-2018สรปผลจัดทำแผน.PDF4.PDF"



© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com