เรื่อง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายประสิทธิ์ คำพูล-ทางหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 249 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99


โดย : โขงเจียม     อับโหลดวันที่ : 12/7/2017 4:40:26 PM

 

712256016404.pdf  

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com