เรื่อง :พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560


โดย : ปรียา  จึงมั่นคง   อับโหลดวันที่ : 12/4/2017 3:32:24 PM

 

12-04-2017IMG.pdf  

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com