เรื่อง :การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 11/29/2017 1:23:13 PM

 

11-29-2017IMG_0001.pdf  

 

11-29-2017IMG_0002.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com