เรื่อง :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


โดย : สกาวรัตน์  นิตยสุทธิ์   อับโหลดวันที่ : 10/20/2017 9:49:04 AM

 

10-20-2017ประกาศจังหวัด.pdf  

 

10-20-2017เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com