เรื่อง :โครงการจัดเก็บข้อมูลเอกสารทางทะเบียนราษฎรในระบบคอมพิวเตอร์


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 10/12/2017 9:38:49 AM

 

10-12-2017IMG.pdf  

 

10-12-2017IMG_0001.pdf"10-12-2017IMG_0002.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com