เรื่อง :การออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 10/10/2017 3:10:17 PM

 

10-10-2017CCF10102560.pdf  

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com