เรื่อง :การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร


โดย : อนุสิทธิ์  สายแก้ว   อับโหลดวันที่ : 10/10/2017 2:46:56 PM

 

10-10-2017เรียไร.pdf  

 

10-10-2017เรี่ยไร.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com